Regulamin akcji “Nasza krew pomaga”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja pod nazwą “Nasza krew pomaga”, zwana dalej “Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji zwanym dalej Organizatorem, jest EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 26/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000746324, NIP 896-15-47-353, REGON 363583262.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych – w związku i w ramach Akcji – będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.). Więcej w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.naszakrewpomaga.pl.
 4. Celem Akcji jest wsparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu w pozyskaniu krwi – poprzez zachęcanie do oddawania krwi, a także wzrost świadomości społecznej na temat honorowego oddawania krwi. 
 5. Akcja rozpoczyna się 4 października 2021 roku i trwa do 31 grudnia 2021 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnictwo w Akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
 2. Uczestnikiem Akcji może być firma – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności, spółki cywilnej bądź spółek prawa handlowego, jak również inne podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwana “Firmą”), która zaakceptowała Regulamin. 
 3. Firma dołącza do Akcji, jeśli spełni dwa warunki wskazane przez Organizatora:
   a. wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.naszakrewpomaga.pl, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora,
   b. Firma opublikuje na swojej stronie www i/lub Facebook’u, Linkedin, Instagramie – informacje o Akcji, zawierające minimum jeden z elementów: nazwę Akcji, link do Serwisu naszakrewpomaga.pl.
 4. Jeśli Organizator potwierdzi drogą e-mail na adres e-mail Firmy wskazany w formularzu zgłoszeniowym spełnienie wskazanych warunków przez Firmę, wówczas Firma staje się uczestnikiem Akcji.
 5. Nazwa Firmy, która stała się uczestnikiem Akcji jest opublikowana w Serwisie naszakrewpomaga.pl, którego administratorem jest Organizator.
 6. Firma otrzymuje od Organizatora certyfikat poświadczający udział w akcji, jeśli minimum jeden z pracowników / współpracowników Firmy bądź inna osoba, oddająca krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu lub w innym mieście w okresie od 4 października 2021 do 31 grudnia 2021 w ramach Akcji uczyniła to ze wskazaniem na działanie na rzecz Firmy, a następnie Firma lub osoba, która oddała krew w ramach Akcji ze wskazaniem na działanie na rzecz Firmie – zgłoszą Organizatorowi nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 poprzez e-maila, iż w czasie Akcji nastąpiło oddanie krwi przez osobę działającą na rzecz Firmy.
 7. Osoba związana z Firmą, która bierze udział w Akcji, zobowiązana jest do zgłoszenia swojego udziału w Firmie, w której pracuje bądź z którą współpracuje.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji, tj. z dniem 4 października 2021 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania jej na stronie naszakrewpomaga.pl. 
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją – będę rozstrzygane przez sąd właściwy powszechny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszy Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.