Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem serwisu https://www.naszakrewpomaga.pl/ jest: EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 26/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000746324, NIP 896-15-47-353, REGON 363583262.
Firma EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. (dalej zwana: „Eactive”) w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z serwisu https://www.naszakrewpomaga.pl/ (dalej zwany: „Serwis”).
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. z siedzibą w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 26/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000746324, NIP 896-15-47-353, REGON 363583262.

Dane kontaktowe:

EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k.
adres: ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław
e-mail: biuro@eactive.pl
telefon: 71-340-94-00

Z kim się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:
 • drogą e-mail na adres: ochronadanych@eactive.pl
 • pisemnie na adres: EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k., ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław

Cel przetwarzania danych

Eactive przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej www.naszakrewpomaga.pl jak również dane osobowe niezbędne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego [obejmujące imię i nazwisko osoby kontaktowej; adres e-mail] do udziału w akcji “Nasza krew pomaga” (dalej „Akcja”), a także dodatkowe dane [nr telefonu osoby kontaktowej].
Dodatkowo są pozyskiwane i przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz podczas korzystania z naszej strony internetowej, takie jak adres IP i identyfikator MAC. Informacje są przetwarzane w celach technicznych związanych z poprawnością działania niektórych podstron oraz statystycznych związanych z oglądalnością na Serwisie.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Eactive może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich lub swoich partnerów) tylko po uzyskaniu osobnych zgód od użytkownika. Należy pamiętać, że wyrażenie takiej zgody przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

Zasady podania danych osobowych

Podanie danych osobowych, o które będziesz proszony przy okazji aktywności w Serwisie jest dobrowolne, jednak w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego do akcji “Nasza krew pomaga” niezbędne by dołączyć do Akcji. Brak wymaganych danych zablokuje realizację czynności, której wymóg podania danych dotyczył, prowadząc do braku możliwości zgłoszenia udziału w Akcji „Nasza krew pomaga”. Podanie innych danych niż określone jako niezbędne w formularzu zgłoszeniowym przez użytkownika jest opcjonalne i w zależności od udzielonych zgód, zgodnie z nimi będzie przetwarzane.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Eactive nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analytics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.
Eactive może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:
 • jedynie przez okres trwania akcji “Nasza krew pomaga”, czyli do 31.12.2021.
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Eactive zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach (wynikających z Rozporządzenia) możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.
Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Eactive:
 • drogą e-mail na adres: ochronadanych@eactive.pl
 • pisemnie: EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k., ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 Wrocław

Ochrona danych

Eactive stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 • serwis internetowy https://www.naszakrewpomaga.pl/ korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego Serwis pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;
 • pliki cookies nie są jednak wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o poszczególnych użytkownikach oraz nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego;
 • użytkownik ma możliwość wyłączenia na swoim komputerze w przeglądarce internetowej plików cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności Serwisu;
 • szczegóły na temat plików cookies można znaleźć: Polityka cookies.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na Serwisie np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Eactive nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na Serwisie należącym do Eactive i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Eactive;
 • serwisy zewnętrzne nienależące do Eactive, których linki lub dane kontaktowe są podane w Serwisie; Eactive zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;
 • usługi świadczone przez podmioty trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości serwisu internetowego https://www.naszakrewpomaga.pl/ są w całości zastrzeżone przez EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. Kopiowanie, wykorzystywanie, archiwizowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody EACTIVE #wiemyjak – Kliszczak sp. k. jest zabronione.

Zmiana polityki prywatności

Eactive zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Eactive będzie informować na stronach Serwisu. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności.
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności, Eactive prosi o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@eactive.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.